Governor's carriageConcept and digital model of the governor's carriage for "The Castoffs". I used 3ds max for the model.

Concepte i model digital del carruatge del gobernador per a "The Castoffs". He fet servir 3ds max per fer el model.

Concepto y modelo digital del carruaje del gobernador para "The Castoffs". He usado 3ds max para el modelo.