Governor's carriage







Concept and digital model of the governor's carriage for "The Castoffs". I used 3ds max for the model.

Concepte i model digital del carruatge del gobernador per a "The Castoffs". He fet servir 3ds max per fer el model.

Concepto y modelo digital del carruaje del gobernador para "The Castoffs". He usado 3ds max para el modelo.

Opening titles


LINK: http://vimeo.com/4222013



This animation was done for a project in school, the issue was develop the opening credits sequence for the David Lynch's movie "The elephant man". The technique is totally analogic cut-out animation..

Aquesta animació va ser feta per un projecte de classe, el tema era desenvolupar els títols de crèdit d'entrada per a la pel·lícula de David Lynch "The elephant man". La tècnica emprada és analògica fent servir cartolines retallades.

Esta animación se hizo para un proyecto de clase, el tema era desarrollar los títulos de entrada para la película de David Lynch "The elephant man". La técnica és analógica usando cartulinas recortadas.

Lovely Geometry





Some illustration works for children. As simple as geometric shapes adapted for being animals and sportsman.

Alguns treballs d'Il·lustració per a nens. Tan simple com formes geomètriques adaptades per ser animals i esportistes

Algunos trabajos de ilustración para niños. Tan simple como formas geométricas adaptadas para ser animales y deportistas.

Bluebeard (江戸時代)









Here you can see some illustrations done for the illustrated book "Bluebeard". It's a French literary folktale written by Charles Perrault. The tale tells the story of a violent nobleman in the habit of murdering his wives and the attempts of one wife to avoid the fate of her predecessors. 

The challenge in this project was present the same story written by Perrault in a different context the Edo period in Japan. Working hard with the visual narrative properties which belongs to this visual lenguage.



Aquí podeu veure algunes il·lustracions fetes per al llibre il·lustrat "Barbablava". Es tracta d'un conte popular francès escrit per Charles Perrault. El conte narra la historia d'un noble acostumat a matar a les seves dones i els esforços d'una d'aquestes per tal de tenir un destí diferent.

El repte en aquest projecte era plasmar la mateixa història escrita per Perrault en un context diferent, el del periode d'Edo al Japó, així com aprofundir en les capacitats narratives pròpies d'aquest llenguatge visual.


Aquí podéis ver algunas ilustraciones hechas para el libro ilustrado "Barbazul". Se trata de un cuento popular francés escrito por Charles Perrault. El cuento narra la historia de un noble acostumbrado a matar a sus mujeres y los esfuerzos de una de ellas para conseguir otro destino.

El reto de éste proyecto era plasmar la misma historia escrita por Perrault en un contexto distinto, el de el periodo de Edo en Japón, así como profundizar en las capacidades narrativas propias de ese lenguaje visual.

Cataclysm



This is an image done for school which pretends explain the concept of cataclysm.


Aquesta és una imatge feta per l'escola que pretén explicar el concepte de cataclisme.


Ésta es una imagen hecha para la escuela que pretende explicar el concepto de cataclismo.

The contortionist





It was almost the end of 2010 when with some colleagues decided to do an Illustrated calendar for the upcoming year. This calendar would include twelve illustration, each one with a popular character suitable for the world of the early beginnings of the circus. So we saw "Freaks" which resulted really useful to understand this kind of creepy atmosphere.

My month was February and my character a contortionist who seems to be in  a trouble. I must say that he's still in my workshop trying to walk as a biped again.




S'acabava 2010 i amb uns quants companys vam decidir fer un calendari il·lustrat per l'any que s'acostava. Aquest calendari inclouria dotze il·lustracions. Cadascuna amb un personatge propi del món dels inicis del circ. Així doncs vam veure "Freaks" fet que va resultar molt útil per comprendre aquell tipus d'atmòsfera fastigosa.

El meu mes era Febrer i el meu personatge un contorsionista amb certs problemes. He de dir que encara està al meu taller intentant caminar com un bípede altre vegada.





Se terminaba 2010 y con unos cuantos compañeros decidimos hacer un almanaque para el año que se acercaba. Éste incluiría doce ilustraciones. Cada una de ellas con un personaje propio del mundo de los inicios del circo. Entonces vimos "Freaks" lo que nos sería muy útil para comprender aquel tipo de atmósfera asquerosa.

Mi mes era Febrero y mi personaje un contorsionista con ciertos problemas. Debo decir que sigue en mi taller intentando andar como un bípedo de nuevo.

Real life




Here some real life sketches, the aim was capture the moment using just one line.


Aquí alguns dibuixos del natural, l'objectiu era capturar el moment emprant un sol traç.


Aquí algunos dibujos del natural, el objetivo era capturar el momento usando tan solo un trazo.

Mexico



















This illustration was ordered by In.mobil, an industrial design Studio located in Mexico. In.mobil was finishing a prototype of a wood table, called Maria, which would have an illustration on top.


They asked me how an illustrator from Barcelona would reflect the mexican folk culture. So here it's my solution. One of the typical characters that can be seen in the day of the deads shown through the filter of the extremely colorful Hochai art .





Aquesta il·lustració va ser encarrregada per In.mobil, un estudi de disseny industrial situat a Mèxic. In.mobil estava acabant el prototip d'una taula de fusta, anomenada Maria, la qual duria una il·lustració que n'ocuparia la part superior.

Em van demanar com un il·lustrador de Barcelona podria mostrar el folklore mexicà en aquesta imatge. I bé trobem un dels típics personatges propis del dia dels morts presentat a través del filtre de l'extremadament acolorit art Hochai.




Esta ilustración fue encargada por In.mobil, un estudio de diseño industrial situado en Mexico. In.mobil estaba terminando el prototipo de una mesa de madera, llamada Maria, que tendría una ilustración en la parte superior.

Me preguntaron como un ilustrador de Barcelona podría mostrar el floklore mejicano en esa imagen. Y bien aquí mi propuesta. Uno de los típicos personajes del dia de los muertos presentado a través del filtro de el extremadamente colorido arte Hochai.

Welcome







Hello! I've finished my art studies and I think it's a nice moment to begin a new project, my personal blog. Here I'll show some of the work i'm doing.

This first post is about a superhero who daily efforts for keeping Llerona (a rural place near Barcelona) as peaceful as it has been. This little story appears in the fanzine called "Uña" published in 2011. A lot of thanks to Anselm for inviting me to participate.

Critics and comments are always welcome!





Hola! He acabat els meus estudis d'art i crec que és un bon moment per començar un nou projecte, el meu blog personal. Aquí us mostraré algunes de les feines que estic fent.

La primera entrada és sobre un superheroi que dia a dia s'esforça per mantenir Llerona ( un poblet proper a Barcelona ) tan tranquil com ha estat fins ara. Aquesta petita historia aparèix dins el fanzine "Uña" publicat l'any 2011. Moltes gràcies a l'Anselm per convidar-me a participar-hi.

Les crítiques sempre són benvingudes!





Hola! He terminado mis estudios de arte y creo que es un buen momento para empezar un nuevo proyecto, mi blog personal. Aquí encontraréis algunas de la faenas que estoy haciendo.

La primera entrada trata de un superhéroe que diariamente se esfuerza para manetener Llerona ( un pequeño pueblo cercano a Barcelona) tan tranquilo como ha estado hasta el momento. Ésta pequeña historia aparece en el fanzine "Uña" publicado en 2011. Muchas gracias a Anselm por invitarme a participar.

Las críticas siempre son bienvenidas!




© Xavier Arredondo